Jaroslav Stahl - vzdelanie a profil

Absolvoval prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v odbore anglický a nemecký jazyk, absolvoval niekoľko stáží v Nemecku už počas štúdia, r. 1988 získal titul PhDr. Jeho druhý materinský jazyk je nemčina.

Má za sebou dvojročný pobyt v Rakúsku, kde pracoval v oblasti ekonomiky a prehĺbil si jazykové zručnosti. Od roku 1992 pracuje ako odborný prekladateľ a konferenčný tlmočník na voľnej nohe.

Od r. 1997 pracuje aj na Katedre germanistiky FiFUK Bratislava, kde sa venuje príprave študentov prekladu a tlmočenia a publikuje aj v oblasti teórie tlmočenia a translatológie. V r. 2005 obhájil dizertačnú prácu a získal titul Ph.D. Okrem prekladov odbornej literatúry preložil aj niekoľko poviedok z nemčiny, aj v opačnom smere do nemeckého jazyka, je autorom prekladu filmových titulkov o.i. k filmu Záhrada.

V prípade, že považujete niektoré informácie alebo oznámenia za skutočne dôležité, môžete ich v texte zvýrazniť napríklad takto.

 

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.